lunes, 17 de diciembre de 2012

Implicacions de la teoria cognitiva en l'educació.


Aquesta entrada està centrada en la teoria cognitiva (en aquesta entrada) vaig fer una petita menció) i en els autors i implicacions que han suposat en el món educatiu, concretament en relació amb els mestres, amb l’alumnat i amb la importància de l’aprenentatge significatiu.
Quines són les característiques que defenen els cognitius? Que els diferencien dels conductistes? Quina concepció tenen de l’aprenentatge?
El model cognitiu va sorgir cap als anys 50 i 60 amb autors com Piaget, Vigotsky, Ausubel o Bruner, com a resposta als models conductistes,  en el que els processos mentals dels nens són interns,  és a dir que no són observables a simple vista i en el qual té una gran importància el procés d’atenció.
És molt probable que al llegir això, penseu que en l’actualitat, no s’està assolint plenament la potenciació d’aquest procés, en el qual el nen es sent motivat i interessat cap a un determinat tema. Ja ho deia els autors cognitius, s’ha de partir de les motivacions, interessos, curiositats dels infants, sinó quin significat reporta que sigui el mestre l’únic que “fomenti la creació d’aprenentatge”. He col·locat les cometes per a matisar que en el cas de que no es fomentés els coneixements motivacionals dels infants, estaríem aconseguint la continuació del mètode tradicional, de copiar i aferrar.
A més, no m’agradaria dir que tot el que reporta el mètode tradicional és dolent i tot el que aporta el constructivisme és bo complement. I explico això, des del meu punt de vista, en una de les pràctiques que s’ha realitzat a classe, la setmana passada, vaig adonar-me’n que l’ús inadequat d’activitat en  les fitxes (com pugui ser retallar i aferrar uns mitjans de transport en el medi pel qual viatgen). Quin significat té? Realment s’està aconseguint que entenguin i comprenguin quin és cada mitjà i per on transita?
Per una altra banda, la realització d’activitats que intentin ser constructivistes, moltes vegades, les mestres no sabem perquè les fèiem. Possiblement, en un primer moment hi  trobem que una significativitat lògica (que el material plasmat als alumnes està estructurat i es troba ordenat de manera clara, precisa), una significativitat psicològica (es dóna la possibilitat a l’alumne de relacionar la nova informació amb el coneixements previs), conceptes dels quals ens parla Ausubel. I  que després de la posada a la pràctica ens adonem que no tenen cap significat o que realment o s’ha obtingut el resultat esperat amb els alumnes.
Però em pregunto, realment podem dir que els aprenentatges són significatius i lògics quan ens trobem davant d’una fitxa en la que aquests dos valors o criteris (lògic i significativitat) no estan presents? És convenient atenir al nivell de l’aula o adaptar les activitats i jocs a cada infant?
Considero que en l’actualitat es tracta de manera igualitària en gran mesura en considerar a  tots els infants com iguals, amb la mateixa capacitat d’atenció i de resposta a una determinada activitat. Malgrat això, puc dir des del meu punt de vista que respecte a anys anteriors (sense anar més lluny quan jo mateixa anava a escola, fa uns 15 anys) he percebut una millora positiva.
Per a continuar amb la importància de l’adaptació de les activitats i jocs en els alumnes deixaré un vídeo de Punset (en el programa Redes), en el qual ens explica la importància que té que tots els alumnes repeteixen com a màquines una determinada informació, que porta com a conseqüència l’avorriment.

 
Després de veure el vídeo, encara són moltes més les raons en les quals és important que hi hagi una bona adaptació en el nivell d’aprenentatge. Cada infant, ha experimentat unes experiències, ha adquirit uns determinats coneixements, que produeix un nen amb unes capacitats cognitives determinades.
Aquestes capacitats dels infants, és important que el mestre entengui i faci ús de  l’ensenyament recíproc del qual ens parlava Vigotsky.  I el qual ens explica, la importància que se l’atribueix entre alumne i mestre a través del diàleg, i amb el treball  col·laboratiu entre ambdós. D’aquesta manera, el rol del mestre ha de ser adaptatiu, és a dir ha de portar com a finalitat aprenentatge a través de preguntes, de resums que un alumne que ell o ella mateixa es faci (amb aquest exemple possiblement és una mica subjectiu, ja que fer-se un resum, pot ser sigui entès per  a molts com copiar el que el mestre o la mestra diu). En definitiva, es tracta de potenciar aquesta relació alumne- mestre, de donar-lis confiança, seguretat, transmitir-lis un bon model de conducta (saben arribar sempre a un acord entre dues parts, en cas de conflicte).
Tot això amb l’objectiu que reflexionin sobre el què han après, mitjançant autoavaluacions o coavaluacions. D’aquesta manera, amb l’ensenyament recíproc, pot utilitzar-se també amb una de les tècniques del condicionament operant, la tutoria entre iguals.
Gràcies a aquest tipus de mecanismes que fomenten l’assimilació i l’acomodació de nous aprenentatges, es possible parlar de veritat del concepte significativitat (i no memorització). 


Moltes vegades els nostres aprenentatges estan molt dispersos i no tenen un punt de connexió.

Actualment, en la societat de la informació, el mestre pot ajudar-se de suports tecnològics i que atenguin al criteri de aprenentatge per descobriment del qual feia referència Bruner.
Aquest autor, explicava la importància que l’alumne descobrís de manera autònoma els processos educatius, partint (tal i com han defensat altres autors cognitius) del que saben (Piaget feia referència al terme d’assimilació).
És a dir de: Què sé en referència als mitjans de transport (per exemple)? Què podria aprendre? Què vull conèixer? En quin àmbit cercaré informació per a trobar-la? Compto amb el suport dels companys i de la mestra?
Per tant, estaríem fent referència al concepte d’attainment que consisteix en partir del que saben i anar ampliant el que sabia anteriorment. En cada activitat, anar adquirint nous punts de vista, noves informacions que ajudin a configurar una àmplia visió d’un tema interessant i motivador pels nens. 

En resum, el que volem com a futures docents és implicar als nostres alumnes, que es sentint integrats, contents i que al mateix temps són ells mateixos.
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario